Autoklub Hradiště - Písek  /  klub v AČR /provozní řád /

Areál technických sportů Prácheňsko / dráha / střelnice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY ŽÁDÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY , ABY PŘEDEVŠÍM DBALI NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ:

           

·        parkujte pouze na místech, která k tomu jsou určena (nikoliv na travnatých plochách, krajnicích apod.)

·        v areálu autodromu se pohybujte pouze po zpevněných či vyznačených přístupových cestách k tribuně, stanovištím pro diváky, prostorám pro občerstvení, toaletám, parkovištím atd.

·        respektujte bezpečnostní pokyny a pokyny pořadatelů, nevstupujte mimo vyhrazené plochy pro diváky

·        děti mějte stále pod dozorem

·        používejte toalety zajištěné pořadatelem a udržujte je v čistotě

·        chraňte zeleň, udržujte pořádek a dbejte pokynů pořadatelů

·        odpadky odkládejte pouze do nádob k tomu určených

·        nezatěžujte životní prostředí a další návštěvníky produkcí nadměrného hluku a berte ohledy na handicapované diváky (například ve výhledu na trať)

·        používejte vodítka pro psy

·        po areálu se nepohybujte na kolech, koloběžkách apod.

·        nezakládejte ohně

Pokyny pro jezdce a doprovod

·        respektujte bezpečnostní pokyny pořadatelů v parkovišti závodních strojů

·        uvolněte přístupové cesty pro bezpečnostní a záchrannou službu

·        odpadní voda z karavanů nesmí být vylévána do půdy ani na cesty - vylévání je možno provádět pouze tam, kde pořadatel označil a zajistil ekologický prostor

·        respektujte životní prostředí, oplocení a rostliny a respektujte i místa, která nespadají do oblasti organizace sportovního podniku

·        neodhazujte ve Vašem okolí odpadky, odkládejte je pouze do nádob k tomu určených

·        snažte se třídit odpad a odkládejte ho pouze na místech k tomuto určených

·        použité pneumatiky, umělé hmoty a toxický materiál odkládejte do označených kontejnerů pro tento účel instalovaných

·        opouštějte Váš prostor ve stejném stavu jako před příjezdem

·        udržujte psy na vodítku

·        používejte pouze předepsané či schválené pohonné hmoty

·        kontrolujte a zamezte úniku benzinu, oleje a ostatních toxických látek z kanystrů do země

·        jezdci a mechanici jsou povinni používat absorbční rohože pod závodní stroje

·        umývejte závodní stroje pouze v prostorách k tomu pořadatelem zřízených a to bez přidání chemických látek

·        respektujte noční klid od 22.00 do 08.00 hod.

·        používejte určené sociální zařízení a udržujte jej v čistotě

·        hospodárně využívejte veškeré zdroje energií

·        nezatěžujte životní prostředí a další návštěvníky produkcí nadměrného hluku, např. zbytečným chodem motorů

·        pro bezpečnost všech snižte maximálně používání závodních strojů v prostorách parkoviště závodních strojů a podél trati

·        ve vyhrazených prostorách se nepohybujte na kolech, koloběžkách apod.

 

Pokyny pro pořadatele

K ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY ŽÁDÁME VŠECHNY POŘADATELE MOTORISTICKÝCH AKCÍ, ABY PŘEDEVŠÍM DODRŽOVALI A DBALI NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ:

·        zajistěte označení místa sportovního podniku směrovými šipkami

·        ve spolupráci s příslušnými orgány zajistěte únikové cesty pro sanitní, požární vozy a pro bezpečnostní službu

·        ochranným hrazením vymezte servisní prostor v parkovišti závodních strojů a páskou vymezte zranitelná místa autodromu

·        zajistěte dostatek parkovacích míst pro veřejnost a dostatečně velké přístupové parkoviště závodních strojů s odpovídajícím povrchem

·        přehledně vyznačte přístupové cesty ke stanovištím, kioskům, toaletám, parkovištím apod. v areálu autodromu

·        zajistěte pro informační rozhlasový systém dva výstupy - jeden pro parkoviště závodních strojů a jeden pro diváky

·        zajistěte dostatečný počet reproduktorů za účelem snížení hluku a jejich umístění směřující do středu závodiště směrem dolů

·        úroveň zvuku musí být co nejnižší

·        osoby odpovídající za vysílání by měli zajistit maximální snížení zvuku v průběhu přestávek

·        zajistěte dostatek zdrojů pitné vody

·        zajistěte označený prostor k mytí závodních strojů vybavený odpovídajícím ekologickým zařízením

·        zajistěte dostatečný počet toalet jak pro veřejnost, tak i v parkovišti závodních strojů (zvlášť pro muže a ženy) a zajistěte jejich pravidelnou údržbu

·        kontrolujte a ujistěte se, že rozvod elektřiny je v pořádku a odpovídá předpisům

·        hospodárně využívejte veškeré zdroje energie

·        zkontrolujte, že prodejní/občerstvovací místa jsou čistá

·        zajistěte dostatečné množství odpadkových pytlů/košů v parkovišti závodních strojů a v prostoru pro veřejnost a dodržujte jejich třídění

·        zajistěte zvláštní kontejnery pro ojeté pneumatiky, oleje, olejové filtry a toxický materiál, které jsou označeny výstražnými symboly nebezpečnosti a nápisy

·        nebezpečné chemické látky uchovávejte v originálních obalech a mějte k dispozici jejich bezpečnostní listy

·        označení umístění kontejnerů musí být uvedeno v mapce prostoru trati a v programu

·        zakazujte parkování na krajnicích, ve vysoké trávě a mimo povolená vyhrazená místa

·        zajistěte v parkovišti závodních strojů dobu klidu od 22.00 do 08.00 hod.

·        zajistěte vybavení hasicími přístroji jak v uzavřeném parkovišti, tak i podél závodní trati

·        v případě havárie během závodu použít sanační prostředky pro případ havárie (sběrná nádoba, hasicí přístroj, absorbční prostředek), které jsou umístěné podél trati

·        veďte a udržujte Deník životního prostředí dokumentující veškerou ekologickou činnost, kterou provádíte, a to včetně Protokolů životního prostředí z jednotlivých závodů

·        u stálých a trvalých okruhů se ujistěte, že okruh, pozemek (povrch) a budovy jsou pravidelně udržovány

·        chraňte krytí Vašeho okruhu vysázením stromů a keřů, které vytvoří zvukovou barieru

·        po každém sportovním podniku proveďte jeho vyhodnocení s cílem zlepšení a eventuálního odstranění nedostatků

·        nebezpečné chemické látky uchovávejte v originálních obalech a mějte k dispozici jejich bezpečnostní listy

CO VYŽADOVAT OD JEZDCŮ:

·        čistit automobily a motocykly vodou bez přidání chemických látek a rovněž na místech k tomu určených

·        servis závodních strojů provádějte pouze na vyhrazených místech se zpevněnou plochou, která jsou určena autoklubem a vybavena absorbčními ekologickými rohožemi

·        parkovat závodní a doprovodná vozidla na vyhrazené zpevněné komunikaci v areálu autodromu a používat přenosné absorbční rohože pod závodní stroje

·        odpadní vodu z automobilů umístěných na parkovišti závodních strojů nebo v kempech vypouštět pouze v místech určených autoklubem a vybavených příslušným odpadním zařízením

·        nezatěžovat životní prostředí a další návštěvníky produkcí nadměrného hluku, např. zbytečným chodem motorů

·        hospodárně využívat veškeré zdroje energie